Algemene voorwaarden

MODEL
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C
Ondernemingsgegevens
Bcbloom.be
Koningin Astridstraat 20
3270 Scherpenheuvel
info@bcbloom.be
013/29 78 04
BE0834370244

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van bcbloom.be, een domeinnaam in handen van Vicky Docx met
maatschappelijke zetel te Scherpenheuvel, Koningin Astridstraat 20 met BTW BE 0834 370 244, 

(hierna ‘Bloom’ genaamd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die
geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een
bestelling via de webwinkel van bcbloom.be houdt in dat de Klant deze Voorwaarden
geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met
uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden
uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door
bcbloom.be aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door 

de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart
vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De
bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn
in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie
onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in
het aanbod binden Bloom niet. Bloom is wat de juistheid en volledigheid van de
aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bloom is in geen
geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid,
leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met
onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door Bloom. Bloom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het
niet beschikbaar zijn van een product.
Artikel 4: Online aankopen
Hoe een bestelling plaatsen?
-U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.
-Om de bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande stappen in het bestel- en betaalproces:
-Vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent.
-Kies de leveringswijze: opsturen of afhalen
-Selecteer de gewenste betalingswijze
-Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af.
-Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt.
Bloom is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België op het door de klant opgegeven adres of door ophaling. Bloom streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 5 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België. De levering gebeurt door bpost, DHL of dpd. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Leveringsvoorwaarden:
-De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen. -Er wordt enkel geleverd in België. Leveringen gebeuren op werkdagen
-De zendingen worden met bpost, DHL of dpd geleverd. De verzendingskosten staan bij het artikel aangegeven -Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden.
De verzendkosten bedragen 5.70 euro voor elke bestelling. Vanaf een bestelling van 100 euro zijn de verzendkosten gratis.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan
Bloom. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een
door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft
gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de
vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet
door de Bloom was geboden.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve
eigendom van Bloom
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bloom te
wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument
artikelen online aankopen bij Bloom.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Beautycenter Bloom (info@bcbloom.be, 013/297804, Koningin Astridstraat 20, 3270 Scherpenheuvel) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Bloom heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bloom (Koningin Astridstraat 20, 3270 Scherpenheuvel) De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 8,50 EUR . Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bloom zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden
teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Bloom alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Bloom op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Bloom wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Bloom geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Bloom betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bloom geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; overeenkomsten waarbij de Klant Bloom specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft; overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling; de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien; de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software); de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke
garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste
eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant
vooraf contact op te nemen met Bloom waarna de Klant het artikel op zijn kosten
terug dient te bezorgen aan Bloom.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Bloom zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk
gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld.
Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten
gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel
waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding,
aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander
abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop,
desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs
door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.
Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Bloom is bereikbaar op het telefoonnummer +32 137804, via email
op info@bcbloom.be of per post op het volgende adres Koningin Astridstraat 20, 3270 Scherpenheuvel.Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bloom beschikt, is de Klant
ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en
zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.
Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling
verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Bloom zich het recht voor de niet (volledig)
betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Bloom respecteert de Belgische wet van 8
december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de
persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende
doeleinden:, de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling,
versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.
Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet
pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het
gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot
Bloom.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren
of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het
gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Bloom heeft dus
geen toegang tot uw paswoord.
Bloom houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke
pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op
info@bcbloom.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie).
Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op
geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen
aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Bloom om één van de in deze Voorwaarden
opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien
worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten
aantasten.
Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen
wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bloom. Ingeval van tegenstrijdigheid,
primeren onderhavige Voorwaarden.
Bloom kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na
de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.
Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen
dienen.
Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de
rechtbanken te Kortrijk bevoegd.